Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaat en groen

Een klimaatneutraal Wageningen in 2030, waarbij bestaande gebouwen worden verduurzaamd en vol wordt ingezet op duurzame energie. Wageningen is de groenste stad.

Zorg en Werk

Zorg zo veel mogelijk voorkomen door in te zetten op preventie. Af van het wantrouwen tegen mensen met een uitkering. Een gerichte aanpak van armoede.

Onderwijs

Brede beschikbaarheid cultuur- en natuureducatie. Voorschoolse educatie voor alle Wageningse kinderen. Alle Wageningse leerlingen hebben een goede startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

Economie

Een schone en duurzame economie, waarbij ondernemerschap en werkgelegenheid centraal staan. Investeren in het vestigingsklimaat van onze stad. Ondernemers zelf hun openingstijden laten bepalen.

Cultuur

Meer ruimte voor cultuur als verbindende kracht in de samenleving. Meer investeren in cultuur de komende 4 jaar. Het bevrijdingsfestival blijft in Wageningen.

Wonen

Flexibele en duurzame ontwikkeling van de Wageningse woningmarkt. Diversiteit en flexibiliteit in de verschillende wijken zodat je kan wonen waar je wonen wilt. Wageningse studenten zoveel mogelijk in Wageningen laten wonen.

Sport

Bewegingsonderwijs voor alle scholen in Wageningen is goed geregeld. Mensen blijven of gaan sporten door sportverenigingen zelfvoorzienend te maken. Een podium blijven geven voor sportevenementen.

Ruimtelijke ordening

Inwoners van Wageningen maximaal betrekken bij plannen over hun leefomgeving. Minder welstandsregels voor grote delen van Wageningen. Wijken groener maken.

Bereikbaarheid

Een transferium aan de rand van de stad. De fietsbereikbaarheid binnen de stadgrenzen versterken. De belangen van inwoners en landschap verdedigen wanneer de provincie besluit een ‘Rondje Campus’ aan te leggen.

Veiligheid

Veilige scholen, buurten en verkeer. Volledige legalisering van de wietteelt. Een overheid die zorgvuldig met je privacy omgaat.

Bestuur

Veel ruimte voor burgerinitiatieven. Openbare coalitieonderhandelingen. Minder overbodige regels. Een gemeente die samenwerkt.

Financiën

Een eigen investeringsagenda voor verbeteringen in het sociaal domein. Financiën en bedrijfsvoering van de gemeente op orde. Lokale belasting groeien niet harder dan landelijk.