Steun ons en help Nederland vooruit

Wageningen klimaat neutraal

De gemeente Wageningen heeft als doel om klimaatneutraal te zijn in 2030. Dit is een vooruitstrevend doel waar D66 een groot voorstander van is. D66 is van mening dat de transitie naar een klimaatneutrale gemeente niet vooruitgeschoven moet worden. Het opstellen van tussentijdse doelen zorgt ervoor dat we als gemeente geen uitstelgedrag gaan vertonen. Klimaatneutraal zijn lukt alleen als heel Wageningen zich daar vol voor inzet. Dat betekent ook dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Daarnaast willen we dat initiatieven die uit de samenleving komen zo veel mogelijk begeleid en ondersteund worden.

Routekaart
2030 is dichterbij dan het lijkt. We zullen in de komende 4 jaar grote stappen moeten zetten. Om ons doel te bereiken, zullen we alle mogelijkheden op het gebied van energiebesparing, directe CO2 uitstoot en duurzame energieopwekking gaan benutten. D66 wil dat het komende college begint met het opstellen van een routekaart naar een klimaatneutraal Wageningen. In deze routekaart willen we de realistische tussendoelen vaststellen voor 2022 en 2026 om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Duurzame nieuwbouw en bestaande bouw
D66 wil dit doel bereiken door onder meer met ontwikkelaars van nieuw te ontwikkelen woon- en werkgebieden afspraken te maken over hoge prestatienormen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Bewoners en bedrijven zullen hiervan profiteren, onder andere door lagere energierekeningen. Gas is geen duurzame oplossing meer in nieuwbouw. Wat D66 Wageningen betreft wordt alle nieuwbouw zonder gasaansluiting gerealiseerd.

Voor de reeds bestaande woonwijken en andere bebouwing wil D66 ook de komende jaren inzetten op verduurzaming. Hierbij is D66 voorstander van het behouden van subsidies en het verstrekken van leningen op initiatieven als warmte-koude koppelingen, aardwarmte, beter gebruik van hemelwater, isolatiemaatregelen voor huizen en gebouwen, en de aanschaf van zonnecollectoren.

Alternatieve energieprojecten
D66 wil dat Wageningen zich naast zonne-energie ook meer gaat inzetten op wind- en waterenergie. Het is noodzakelijk gebleken om te kiezen voor een combinatie van duurzame energiebronnen om onze doelen voor 2030 te halen. Daar waar het gaat om windmolens is het voor D66 nodig om te blijven zoeken naar geschikte locaties. In het uiterste geval zouden dit zelfs locaties buiten de Wageningse grenzen kunnen zijn. Daarnaast wil D66 ook energie halen uit de stroming in de Neder-Rijn, diepe aardwarmte of zelfs uit planten (plant-e). D66 ondersteunt graag deze en andere innovatieve energieprojecten.

Wat doet de gemeente zelf
Om de hele gemeente klimaatneutraal te krijgen dienen alle werken, werkzaamheden en vervangingen van de gemeente te voldoen aan de doelen van energiebesparing en duurzaamheid. Hierbij dient de gemeente als voorbeeld voor alle inwoners door onder meer het stimuleren en faciliteren van energiebesparing met LED-licht en elektrisch rijden.

 

English summary
The municipality of Wageningen aims to become a climate neutral city in 2030. D66 is a big supporter of this progressive and challenging goal. D66 thinks that the transition to a climate-neutral municipality should not be delayed. Setting realistic, intermediate targets will ensure focus and keeping a good pace towards our ultimate goal. Climate neutrality can only be achieved if the entire Wageningen community is committed to this. Therefore, the municipality must also set a good example. In addition, we want to encourage and to provide as much support as possible to civil initiatives.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018