Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs visie

Onderwijs is investeren in de toekomst. Niet alleen is dit een cruciale pijler in de ontwikkeling van kinderen, maatschappij en economie, het biedt ook uitdaging en perspectief. Omdat alle kinderen en jongeren recht hebben op de beste kansen om zich te ontwikkelen, is het van belang dat eenieder passend onderwijs krijgt, maatwerk dus. Voorwaarde voor passend onderwijs is een goede samenwerking tussen onderwijs, opvang, ondersteuning en opvoeding. Dat kan alleen als de betrokken organisaties nauw samenwerken vanuit de educatie-agenda en hun aanpak afstemmen, zodat er een integraal aanbod voor kinderen en jongeren bestaat.

Voorwaarde is ook dat scholen voldoende in staat gesteld dienen te worden om het bieden van passend onderwijs mogelijk te maken. Onderwijs moet toekomstgericht zijn door als gemeente te starten met verduurzaming van de gebouwen. Daarnaast is het aanbod van digitale middelen en gekwalificeerd onderwijspersoneel een voorwaarde. Een samenwerking met het bedrijfsleven en de universiteit helpt hierbij en biedt bovendien extra voordelen voor beide partijen. Signalen als schoolverzuim vragen om snelle en brede aandacht voor het hele gezin. Om te voorkomen dat jongeren in de knel raken of zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden.

Behoud van creativiteit
Een school moet een plek zijn waar kinderen ideeën opdoen en talenten worden gestimuleerd. Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat leerlingen al vroeg hun creativiteit en keuzevrijheid gedeeltelijk verliezen, onder druk om goede resultaten te behalen. Om kinderen te helpen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen is een kentering nodig. D66 wil juist daarom cultuureducatie inzetten om kinderen ook buiten de lijntjes te leren kleuren zogezegd. Deze cultuureducatie hoeft niet de taak van de leerkracht te verzwaren maar kan worden ingekocht, in samenwerking met andere scholen.

 

English
Education is an investment in the future. Not only is this a crucial element in the development of children, the society and our economy, it also offers challenge and perspective. Because all children and adolescents have a right to receive the best opportunities to develop themselves, it is important that everyone receives suitable and flexible education based on ones abilities and needs. A precondition for suitable education is a good cooperation between schools, day-care, educational support and parents. For this to succeed, it is important that the organizations involved work closely together from a shared educational agenda using a coordinated approach, to create a complete educational offering for children and adolescents.

Another prerequisite is that schools must be sufficiently equipped to provide good education. Education must be future-oriented. The municipality should start with renovations to create more sustainable school buildings. In addition, the supply of (digital) resources and having a qualified teaching staff is paramount. Collaborations with the business community and the university can be very helpful and offer additional benefits for all parties involved. Early warning signs such as chronic absenteeism require a quick followup with a family-wide approach, in order to prevent drop outs and young people entering the labor market without proper starting qualifications.

To preserve creativity
A school must be a safe place where children gain and share ideas, and where they are stimulated to develop their talents. It is a troubling development that pupils partially lose creativity and freedom of choice for their education, under pressure to achieve just good results. A change in attitude is needed to better help children discover themselves, their abilities and their interests. That is why D66 wants to promote cultural education to teach children how to ‘color outside the lines’. Additional cultural education does not have to burden teachers. It can be purchased in cooperation with other schools.

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018