Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 oktober 2019

Kandidaat wethouder D66 Wageningen gezocht

Met het besluit tot het neerleggen van het wethouderschap door Dennis Gudden, staat de fractie van D66 in Wageningen voor de taak om op korte termijn een nieuwe wethouder voor benoeming voor te dragen aan de gemeenteraad. Het bestuur van de afdeling Gelderse Vallei heeft op 11 oktober 2019 in een instellingsbesluit een wethoudersadviescommissie aangesteld. Deze commissie heeft de taak om een zorgvuldig (doch niet-bindend) advies aan de fractie van D66 in Wageningen uit te brengen omtrent een voor te dragen kandidaatwethouder op basis van het onderstaande profiel. De wethoudersadviescommissie zal één of meerdere geschikte kandidaten selecteren. Streven van de commissie is dat de fractie een nieuwe wethouder kan voordragen voor benoeming in de laatste raadsvergadering van 2019 op maandag 9 december. (pdf versie van dit bericht).

De leden van de wethoudersadviescommissie zijn:

 • Karin van der Burgt (onafhankelijk voorzitter, tevens oud-fractievoorzitter Wageningen),
 • Joël Dekkers (politiek secretaris bestuur),
 • Jan-Willem Lammers (raadslid Wageningen) en
 • Martijn Leisink (extern adviseur, tevens oud-wethouder Arnhem)

 

Werkwijze

Het advies van de wethoudersadviescommissie zal als volgt tot stand komen:

 • Kandidaten kunnen per e-mail aan voorzitter Karin van der Burgt (aan@karinvanderburgt.nl) hun interesse melden tot en met vrijdag 1 november 2019 einde dag, door middel van het insturen van een motivatiebrief met CV.
 • De wethoudersadviescommissie zal een eerste selectie maken op basis van de brieven.
 • Kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek zullen hiervan bericht ontvangen op maandag 4 november. Alle gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 7 november.
 • In overleg met de kandidaat kan de wethoudersadviescommissie aanvullende informatie verzamelen.
 • Een eventuele tweede gespreksronde zal plaatsvinden op maandagochtend 11 november.
 • De wethoudersadviescommissie zal hierna haar advies als volgt vormgeven: zij zal de volgens haar geschikte kandidaten voordragen aan de fractie, inclusief motivatie en zo mogelijk gerangschikt naar volgorde van geschiktheid. Het advies wordt alleen aan de fractie voorgelegd voor de kandidaten die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven.

De wethoudersadviescommissie is gehouden aan strikte geheimhouding ten aanzien van de personen die hebben gesolliciteerd en de inhoud van de gevoerde gesprekken.

Leden van de wethoudersadviescommissie kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de functie waar zij advies over uitbrengen.

De wethoudersadviescommissie zal de kandidaten toetsen aan:

 • het onderstaande profiel en de portefeuille voor de wethouder;
 • de vereisten van D66 conform de Statuten & Huishoudelijk Reglement, en de relevante bepalingen uit de Gemeentewet;
 • het verwachte draagvlak onder de D66 fractie in Wageningen, binnen het college en bij de gemeenteraad.

 

Profiel D66 wethouder Wageningen

Algemeen. Kandidaten dienen lid te zijn van D66 en de sociaal-liberale uitgangspunten van D66 te omarmen. De nieuwe wethouder dient sterk genoeg te zijn om zich binnen het college ten opzichte van gedreven en krachtige wethouders staande te houden en de D66 belangen uit te dragen. De wethouder is het gezicht van D66 in het Wageningse college. De wethouder is communicatief sterk, debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en kan goed omgaan met de media. Daarbij dient de wethouder inhoudelijk en verbaal bedreven te zijn om de raad te woord te staan en de verbinding met de hele raad te zoeken. Tevens wordt van de wethouder verwacht dat hij/zij aantoonbaar affiniteit en ervaring heeft met de portefeuille (*), de belangrijke actuele politieke onderwerpen (**), en het openbaar bestuur (dualisme). De portefeuille betreft een divers takenpakket met veel verschillende spelers die voortdurend in contact staan met de wethouder. Te denken valt aan inwoners, de gemeenteraad, het college, ambtenaren, regio FoodValley, de WUR, bedrijfsleven en andere belanghebbende groeperingen in de Wageningse samenleving. Duidelijk is dat de portefeuille sterk extern gericht is.

De wethouder:

 • ontwikkelt en voert beleid uit;
 • werkt nauw en collegiaal samen met de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de ambtenaren, de lokale D66 afdeling en de stad;
 • onderhoudt korte lijnen met landelijke politiek, provincie Gelderland, Regio Foodvallley en de WUR, als vertegenwoordiger van Wageningen;
 • bestuurt en geeft leiding vanuit de inhoud en is betrokken bij de portefeuilles van de andere leden van het college;
 • heeft een representatieve functie in de stad en kan optreden als tweede loco-burgemeester;
 • is een integraal onderdeel van de politieke vereniging van de D66 afdeling en zoekt aansluiting bij en is actief betrokken bij relevante partijbijeenkomsten.

Eigenschappen. De kandidaat heeft een toekomstgerichte, onderzoekende houding, een nieuwsgierige aard en een grote maatschappelijke interesse. Ook is de kandidaat transparant in doen en laten, is kritisch op eigen functioneren en op het functioneren van anderen. De kandidaat is enthousiast, extravert, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en is consciëntieus.

Ervaring en overige vereisten:

De kandidaat:

 • heeft inhoudelijke kennis van en ervaring met de portefeuilles die hij/zij als wethouder zal beheren, dan wel aantoonbare andere relevante bestuurlijke en/of politieke ervaring;
 • kan zich snel dossiers eigen maken;
 • is overtuigd D66’er, heeft kennis van de lokale Wageningse standpunten en verdedigt de D66-belangen in het college;
  beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • heeft kennis van de gemeentelijke onderwerpen, uitdagingen en (machts)verhoudingen;
 • heeft bij voorkeur een uitstekend netwerk in de partij en treedt verbindend op richting college en de gehele gemeenteraad;
 • is vanaf zijn of haar beoogde aantreden op 9 december 2019 voltijds beschikbaar voor de functie, en begrijpt dat de functie een flexibele agendaplanning vergt (ook buiten kantoortijden);
 • woont in Wageningen of heeft een aantoonbare relatie met de stad en is bereid naar Wageningen te verhuizen.

Competenties: Door de brede interactie met de samenleving wordt een groot beroep gedaan op de competenties van een wethouder. Onderstaande competenties zijn daarvoor van belang:

 • (Politieke) sensitiviteit. Het vermogen om mensen, de sociale omgeving en politieke processen te doorzien. Zien van politieke kansen en gevaren, de eigen invloed hierop aanvoelen en daar bewust mee om te gaan. Organiseert het politieke debat in de raad en heeft een open, transparante bestuursstijl. Heeft een duidelijk profiel. Is bekend met het regionieuws en de bestuursculturen in de regio.
 • Communicatieve vaardigheden. Het vermogen om zich in verschillende situaties en op alle niveaus op een begrijpelijke manier uit te drukken, zodat anderen de boodschap verstaan. Binnen de gemeentelijke organisatie, bewonersbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, in overleggen in de regio en op ministeries.
 • Samenwerken. Het vermogen om op actieve wijze ondersteuning te geven en te vragen, en bij te dragen aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Verzamelt daarbij mensen om zich heen met verschillende standpunten en stijl om advies, ideeën en meningen te vragen. Steunt in het openbaar collega’s binnen het college. Kent de Wageningse sfeer en cultuur.
 • Resultaatgerichtheid. Het vermogen om zich in te zetten voor beoogde doelen en deze te realiseren. Daarbij in ogenschouw nemend dat een goed resultaat bereiken zonder relaties te schaden belangrijk is wanneer sprake is van tegengestelde belangen. Goede communicatie is daarbij van groot belang. Presenteert graag en vaardig en kan behaalde resultaten goed uitdragen naar buiten toe. Is besluitvaardig.
 • Leiderschap. Het vermogen om op grond van visie, richting en sturing te geven aan een groep en individuen, en het tot stand brengen en handhaven van een samenwerkingsverband met hen. Volgt zaken goed en past de leidinggevende stijl aan de situatie aan. Ervaring met het aansturen van mensen in een organisatie. Spreekt mensen aan op hun bijdrage en activiteiten en toont interesse in de medewerkers.
 • Betrokkenheid. Het vermogen om zich verbonden te voelen en te tonen met de functie en de organisatie. Kent de medewerkers en de dossiers. Benadert contactpersonen op eigen initiatief. Voelt zich verantwoordelijk voor verplichtingen in het verleden, heden en toekomst en komt deze na en gaat daar gewetensvol en zorgvuldig mee om. Staat voor eigen daden. Weet wanneer en wie geïnformeerd moet worden, is gewetensvol en trouw.
 • Onderhandelen. Het vermogen om in (complexe) situaties een goed resultaat te kunnen behalen. Wikt vooraf de voor- en tegens, zoekt naar win-win situaties en is niet bang om in conflict te raken. Weet de uitkomst van onderhandeling goed en duidelijk te verwoorden.
 • Stressbestendigheid. Het vermogen om in wisselende omstandigheden evenwichtig en effectief te presteren en te reageren. Slaat niet dicht en reageert rustig in spannende situaties. Kan goed zelf reflecteren. Is niet makkelijk uit het veld te slaan.
 • Visie. Het vermogen om politiek-bestuurlijke en maatschappelijke situaties en problemen te vertalen naar een toekomstgerichte oplossing. Reageert proactief op nieuwe ontwikkelingen. Werkt met heldere lange termijn doelen en communiceert deze ook. Gelooft in eigen kunnen, is besluitvaardig en aanvaardt soms risico’s. Is innovatief en experimenteel ingesteld. Laat zich niet door angst leiden en zoekt uitdagende situaties op.
 • Analytisch vermogen. Het vermogen om een probleem te analyseren tot alle relevante informatie beschikbaar is en kan het probleem opdelen in hanteerbare delen. Verliest zich niet in details, houdt hoofdzaak in de gaten. Doorziet verbanden, benadert zaken vanuit meerdere aspecten en denkt buiten bestaande kaders. Spreekt helder en duidelijk.

(*) Portefeuille. Financiën, Werk, Groen en Economie. Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

 • Financiën;
 • Groen (Natuur & Landschap, binnenstedelijk en buitengebied);
 • Economie: Haven, Bedrijfslocaties (inclusief Campusontwikkeling WUR), Toerisme, Binnenstad, Gemeentelijk vastgoed, Afval;
 • Arbeidsmarkt & Participatiewet;
 • Democratische Vernieuwing (samen met burgemeester (vz) en een andere wethouder).

(**) Actuele politieke onderwerpen

 • Realisatie groot pakket aan financiële ombuigingen;
 • Herijking minimabeleid;
 • Maatwerk in de zorg;
 • Vertrouwen Werkt.