Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 oktober 2018

Speech Algemene beschouwingen 2018

door fractievoorzitter Maud Hulshof uitgesproken op 30 oktober jl.

Ruim een jaar geleden werd ik lid van de D66 fractie en stapte ik de wervelwind van de verkiezingscampagne in. Goed werk, Goede zorg, een Goed klimaat in een Groene stad: daarmee gingen we de stad in. Daarna hebben we samen met onze coalitiepartners veel van onze ambities mogen vertalen in het akkoord. Dit akkoord ademt de ambitie uit om samen met u en de stad aan de belangrijke thema’s van vandaag en morgen te gaan werken. Na het maken van de eerste plannen is het nu tijd om concreter te worden. De invulling van de begroting die voor ligt is daarbij een eerste stap. Dank voor het werk dat gedaan is door de ambtenaren om de verschillende ideeën en programma’s te verwerken in de begroting.

Specifiek wil ik nu aandacht vragen voor de volgende thema’s:
Het klimaat
Het sociaal domein
De economische ontwikkeling

Klimaat
Graag begin ik met het klimaat: D66 is er trots op dat Wageningen grote stappen gaat zetten naar een Klimaatneutraal 2030; door samen te werken met verschillende partijen, zelf het goede voorbeeld te blijven geven en door onze stad als proeftuin in te zetten voor initiatieven willen we graag het voortouw blijven nemen. We doen dat niet alleen omdat we dat interessant en belangrijk vinden, maar vooral omdat we geloven dat onze inwoners en hun kinderen en kleinkinderen recht hebben op een gezonde en duurzame leefomgeving.

Door onder andere de eerste stap te zetten in de energietransitie voor de Benedenbuurt  zullen we collega overheden, bedrijfsleven, organisaties, kennisinstellingen en burgers blijven ondersteunen en prikkelen om steeds opnieuw te zoeken naar stappen voor een beter klimaat. Dat dit gepaard gaat met investeringen en kosten, dat is voor D66 evident. En verdelen van de kosten willen we zo eerlijk mogelijk doen. Want nu investeren in een goed klimaat voorkomt hogere herstelkosten in de toekomst en het houdt onze economie competitief en innovatief.

Wel vindt D66 dat we kritisch moeten blijven op de uitgaven die we als gemeente doen; slim gebruik maken van subsidies en co-financiering mogelijkheden blijft belangrijk. Om als Raad goed te kunnen monitoren of we de mooie ambities ook daadwerkelijk waar gaan maken, willen we voorstellen om het Klimaat als apart programma (bijvoorbeeld het ontbrekende programma 5) op te nemen. Ook zouden we graag jaarlijks geïnformeerd willen worden over de voortgang van de lopende acties binnen dit programma.

Sociaal Domein
Het volgende thema dat ik wil belichten is het Sociaal Domein. D66 wenst iedereen toe dat je je leven zo in kan richten zoals je dat zelf wilt. We vertrouwen op de kracht die mensen zelf hebben en denken dat de meeste mensen, soms na een gesprek, een beeld hebben wat zij nodig hebben: de Wageningse Samenredzaamheid. We willen als D66 er voor zorgen dat alle mensen langer gezond blijven en/ of geen aanspraak hoeven te maken op de voorzieningen in het Sociaal Domein. Niet alleen omdat voorkomen beter is dan genezen, maar ook omdat dat veel doet met de eigenwaarde van de mens zelf, de kwaliteit van het leven in onze mooie stad, en ook met de collectieve portemonnee. Want preventie en maatwerk in de zorg en in het sociaal domein is een kwalitatief betere oplossing  dan een standaardoplossing.

We vinden het een compliment waard hoe de Transformatieagenda binnen het Sociaal Domein is opgepakt in Wageningen. In een korte tijd is de organisatie en dienstverlening van het sociaal domein gekanteld, zijn er besparingen gerealiseerd en is er de dienstverlening verbeterd. Helaas zijn nog niet alle besparingen gerealiseerd, die we hadden gehoopt te realiseren, maar D66 heeft er vertrouwen in dat we hiermee op de goede weg zijn. Daarnaast is D66 ook positief over het Vertrouwens Experiment: Hierbij valt op dat de eerste resultaten voorzichtig positief zijn; de mensen in de groepen “zelf in actie”, “extra begeleiding”  en “ verdienen loont” hebben een iets hogere uitstroom naar werk dan de controlegroep. Interessant is vooral ook om na te gaan hoe mensen zich voelen in deze groepen. Want- zoals iedereen weet – helpt het hebben van een positieve houding en voldoende zelfvertrouwen bij het vinden van nieuw werk. D66 blijft het experiment met belangstelling volgen.

Het leveren van kwalitatieve goede zorg aan de Wageningers blijft voor D66 een belangrijk punt. Wel willen we kritisch blijven nadenken hoe de kosten in de zorg beter gedempt kunnen worden, zonder dat daarbij aan kwaliteit wordt ingeboet. Wageningen heeft te maken met een relatief grote groep zorgbehoevende inwoners. De manier waarop de financiering is gewijzigd door het Rijk helpt onze gemeente niet. We willen daarom het college oproepen om door te blijven gaan met het aankaarten van deze financieringssystematiek bij het rijk. We kijken daarbij als D66 reikhalzend uit naar de verdeling van de zogenoemde “stroppenpot”. Het zou fair zijn wanneer Wageningen gecompenseerd wordt voor de hoge kosten die gemaakt zijn door de verschuiving van de taken van het rijk naar de gemeente.

Economische ontwikkeling
Het derde thema is de Wageningse economie. Het gaat economisch goed en daar profiteren gelukkig steeds meer mensen en bedrijven van. Een bloeiende economie vraagt ook om passende infrastructuur en mobiliteit. D66 zet daarbij in op de fiets en het versterken van OV, maar vindt het belangrijk dat de auto en het transport van goederen zeker ook niet vergeten worden. Wanneer fietsknelpunten worden aangepakt, zal dat ook een verbetering opleveren van doorstroming voor het andere verkeer.  Daarnaast willen we creatief blijven denken over oplossingen om Wageningen beter bereikbaar te krijgen.  Helaas profiteert niet iedereen van de economische groei. We zien een toenemende groep (jonge) mensen die moeite hebben om rond te komen, en waar schuldenproblematiek hen veel zorgen geven. We willen het komende jaar samen met u nadenken hoe we hoe we kunnen voorkomen dat mensen met problematische schulden komen te zitten. En op welke manier we hen op een effectieve manier kunnen helpen.

D66 is niet alleen maar positief, we maken ons zorgen over de financiële positie van de gemeente. Met de kennis van nu kunnen we stellen dat we dat als gemeente kritisch moeten zijn op het voortzetten van bestaand beleid, omdat we in het coalitieakkoord andere prioriteiten hebben gesteld. Graag ga ik daarover het gesprek aan; om samen met u tot een goede prioritering te komen, waarbij we recht blijven doen aan de ambities, maar ook kritisch blijven kijken naar de kosten. Ik stel voor dat we dat gesprek uiterlijk starten in januari 2019.

Tot slot: D66 vindt het belangrijk dat de Raad een meer nadrukkelijke rol neemt in de visievorming over de stad. We zouden graag meer de lijnen met en voor de stad willen uitzetten, in plaats van achteraf corrigeren. Daarom is het onderdeel democratische vernieuwing voor ons ook zo belangrijk. Want alleen door echt te luisteren naar inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen en elkaar, kunnen we goede plannen maken. Voor D66 is het belangrijk dat iedereen zich daarbij vertegenwoordigt voelt. Daarom zullen we aandacht blijven vragen voor democratische vernieuwing, het zoeken naar nieuwe vergadervormen en het echte gesprek met de Raad. Want alleen door samen te werken met elkaar kunnen we in Wageningen meer voor elkaar krijgen voor Goed Werk, Goede Zorg en een Goed klimaat in deze mooie groene stad.

Tot slot kondig ik hierbij de volgende moties aan:

Gehandicaptensport motie: D66 zou graag zien dat Wageningen zich aansluit bij bestaande samenwerkingen voor gehandicaptensport. Door in FV en provinciaal verband samen te werken brengen we sporten dichterbij voor mensen met een fysieke en/ of verstandelijke beperking.

Klimaat motie: Gezien het belang van een succesvolle uitvoering van het klimaatplan, zouden wij graag zien dat het onderdeel Klimaat als apart programma wordt opgenomen met een eigen begroting. Wij zullen het college daarnaast oproepen om jaarlijks verslag te doen over de voortgang van de verschillende projecten om onze doelen voor 2030 te kunnen bereiken.

Fietsmotie: D66 heeft recent in een motie opgeroepen om een praktische visie te ontwikkelen voor fietsmobiliteit in Wageningen. Op de korte termijn zijn er echter al een groot aantal knelpunten in de stad die snel kunnen worden aangepakt. In de begroting komt onvoldoende naar voren welke aanpak het college hiervoor kiest. D66 wil dat er op korte termijn een duidelijk budget, planning en prioritering komt voor deze fietsknelpunten